Projekty realizowane w ostatnich latach:

2020 2019 2018 2017 2016 2015

Odnajdź swoją moc, pokonaj przemoc.

Cykl 6 spotkań edukacyjno-warsztatowych pt. „Odnajdź swoją moc, pokonaj przemoc” skierowanych do kobiety i mężczyzn na różnych etapach życia, od dorosłości do wieku senioralnego, zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie oraz szukania pomocy.
W ramach projektu wydano broszurę pt.” Odnajdź swoją moc, pokonaj przemoc”, której celem jest uświadomienie czym jest przemoc w rodzinie, jakie są jej formy i skutki oraz gdzie szukać pomocy. W broszurze zamieszczono komiksy Pani Emilii Kulczyckiej ilustrujące różne rodzaje przemocy w rodzinie.

Zdrowie a seksualność osób starczych

Fundacja METAMORFOZY razem z Fundacją INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH stworzyła cykl spotkań o seksualności i zdrowiu seksualnym osób starszych.
Spotkania kierowane były do wszystkich kobiet i mężczyzn w dojrzałym wieku, którzy są zainteresowani poszerzeniem wiedzy na temat wpływu zdrowia fizycznego i psychicznego na zdrowie seksualne oraz uświadomieniu sobie wpływu przekonań i emocji na własną seksualność.
Prelekcje prowadziła psycholog, seksuolog Pani Izabela Jąderek

Dyskryminacja osób starszych

Fundacja METAMOFOZY zorganizowała spotkania edukacyjno-warsztatowe dla wszystkich, którym nie jest obojętny temat dyskryminacji osób ze względu na wiek. W ramach spotkań odbyła się prelekcja z pogadanką o przejawach dyskryminacji ze względu na wiek oraz trzy warsztaty rysowania komiksów, których efektem było przygotowanie ilustracji do broszury o przejawach dyskryminacji seniorów. Prelekcję przeprowadziła P. Renata Lenard – psycholog, terapeuta i coach, warsztaty komiksów prowadziła P. Emilia Kulczycka – historyk sztuki, rysowniczka komiksów, arteterapeutka.
W ramach projektu wydano broszurę pt.” Ageizm – społeczne dyskryminowanie osób starszych”, której celem jest uświadomienie jakie mogą być przejawy dyskryminacji osób starszych w różnych dziedzinach życia społecznego. W broszurze zamieszczono prace uczestników warsztatów rysowania komiksów.

Szerokie Horyzonty

Fundacja METAMOFOZY zorganizowała projekt „Szerokie Horyzonty” skierowany do wszystkich, którzy zainteresowani są zajęciami wspomagającymi rozwój osobisty, w szczególności rozwój zainteresowań i pasji artystycznych. W ramach projekty zostało przeprowadzonych 10 prelekcji
z pogadankami o akceptacji siebie, asertywności, o empatii i potrzebach, o stereotypach i sile przekonań, o radzeniu sobie z problemami oraz warsztaty muzykoterapii aktywnej (śpiew, taniec, gra na instrumentach etnicznych) i warsztaty malowania intuicyjnego, w czasie których uczestnicy malowali obrazy wg własnych odczuć, nastroju i potrzeby serca.